GENERELLE SALGSBETINGELSER

1. Definitioner

Sælger" er Solar Screen International S.A., der har sit hjemsted på 18 rue du Commerce, L-3895 Foetz og er registreret i handels- og selskabsregistret i Luxembourg under nummer B-22286.

Varer": Alle produkter, der tilbydes af sælgeren.

Tjenesteydelser": Alle tjenester, der tilbydes af sælgeren, herunder, men ikke begrænset til, levering af varerne, installation af varerne, teknisk rådgivning om materialer, der kræves til installation af varerne af tredjemand, markedsføringstjenester og uddannelse.

"Varer/tjenester": Varer og tjenester tilsammen.

Køber": Enhver part, der handler som køber af varer og/eller tjenesteydelser fra sælgeren, eller som handler som underleverandør eller distributør for sælgeren og erhverver sådanne varer/tjenesteydelser i denne egenskab.

2. Generelt

Disse vilkår og betingelser gælder for alle sælgerens salg af varer og/eller tjenesteydelser til køber. De erstatter alle tidligere salgsbetingelser og vilkår for sælgerens salg. En eventuel anvendelse af købers generelle vilkår og betingelser er hermed udtrykkeligt udelukket. Ved at acceptere og/eller gennemføre en ordre hos Sælger anses Køber for at acceptere disse generelle salgsbetingelser fuldt ud og uden forbehold. Disse generelle salgsbetingelser kan kun fraviges efter udtrykkeligt skriftligt samtykke fra sælgers ledelse.

En eventuel ugyldighed af en bestemmelse i disse generelle salgsbetingelser medfører under ingen omstændigheder, at de øvrige bestemmelser er ugyldige. Parterne skal i så fald bestræbe sig på at erstatte enhver ugyldig bestemmelse med en tilsvarende og gyldig bestemmelse.

3. Priser, fakturering og betaling

De angivne og viste priser er nettobeløb udtrykt i euro. Alle skatter, afgifter eller gebyrer er købers ansvar, ligesom eventuelle post- eller transportomkostninger. Hver faktura sendes til den adresse, der er angivet på bestillingsformularen. Hver faktura anses for at være accepteret, hvis der ikke foreligger en skriftlig og endelig indsigelse inden for 15 dage efter afsendelsen af fakturaen. Medmindre andet er aftalt, skal fakturaer betales kontant på sælgerens hjemsted og inden for 15 dage. Agenter, salgsrepræsentanter, underleverandører eller andre af Sælgers agenter er ikke beføjet til at opkræve fakturaer.

Ufuldstændig eller omstridt levering giver dog ikke køberen ret til at udsætte betalingen. Manglende betaling på fakturaens forfaldsdato medfører, at følgende straks forfalder til betaling af retsvirkninger og uden varsel:

enhver ubetalt saldo af alle andre fakturaer, også fakturaer, der endnu ikke er udløbet ; ethvert beløb, der ikke er betalt på forfaldsdagen, medfører automatisk og uden varsel betaling af en bod på en rente pr. måned (hver påbegyndt måned betragtes som en hel måned) svarende til den rente, som Den Europæiske Centralbank anvender på sin seneste refinansieringstransaktion, forhøjet med 10 procentpoint; en fast godtgørelse for inkassoomkostninger på 40 euro og suspension af alle igangværende ordrer, uden at det berører sælgerens mulighed for at få godtgjort omkostningerne ved eventuelle retssager.

Disse sanktioner berører ikke gældens eksigibilitet og kræver ikke en påmindelse af den/de pågældende ejendom/er.

4. Bestilling og levering af varer/ydelser

4.1 Bestilling

Alle tilbud på Varer/Tjenesteydelser er gyldige i 30 dage efter, at de er sendt skriftligt til Køber, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved at underskrive tilbuddet eller købsordren giver Køber en endelig og uigenkaldelig forpligtelse til ordren. Ændringer i ordren eller annulleringer på købers anmodning træder kun i kraft efter Sælgers skriftlige samtykke. Alle omkostninger, der opstår som følge af sådanne ændringer eller annulleringer, bæres af køberen.

Sælger har ret til at kræve et depositum for hver ordre eller kræve fuld betaling. I så fald vil ordren først være gyldig og udført, når depositummet eller det fulde beløb er betalt. Betaling af det krævede depositum eller beløb anses under alle omstændigheder for at være en accept af tilbuddet eller ordreformularen.

I tilfælde af at ordren er i strid med den offentlige orden eller sædelighed eller med en lov- eller reguleringsbestemmelse, eller hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser over for sælgeren, forbeholder sælgeren sig ret til at suspendere eller annullere ordren helt eller delvist, samtidig med at han beholder fordelen af det allerede indbetalte depositum eller betalingen af beløbet. I tilfælde af tekniske ændringer i varerne/tjenesterne eller i de økonomiske forhold forbeholder sælgeren sig også ret til at foretage ændringer eller tilføjelser til varernes/tjenesternes specifikke karakteristika på et hvilket som helst tidspunkt under udførelsen af en ordre. Sælgeren garanterer dog, at i tilfælde af en ændring af specifikationerne vil varerne/tjenesterne have samme funktionalitet og ydeevne.

4.2 Levering / tilrådighedsstillelse af varerne/tjenesterne

En dato eller periode for levering, tilgængelighed og ydelse skal meddeles af Sælgeren ved Sælgerens bekræftelse af ordren. Datoerne og fristerne er vejledende og ikke bindende for Sælger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Manglende overholdelse af sådanne datoer eller frister kan under ingen omstændigheder medføre bøde, erstatning eller annullering af ordren.

Medmindre der er aftalt et andet leveringssted mellem parterne, skal leveringen ske ab fabrik ("EXW" - Incoterms 2011), dvs. i Fötz (Luxembourg). Enhver transport eller levering sker for købers regning og risiko. Sælgeren forbeholder sig ret til at foretage delleverancer, delleverancer eller delleverancer og fakturere i overensstemmelse hermed.

Køber er forpligtet til at tillade effektiv levering, accept eller udførelse af varerne/tjenesterne. Køber bærer omkostningerne og risikoen for alle Varer, som ikke er endeligt accepteret af ham eller en af ham bemyndiget person på den aftalte dato, eller for alle Tjenesteydelser, som ikke kan udføres, uanset hvor Varerne befinder sig, og uanset hvor Tjenesteydelserne skal udføres, herunder Sælgers anlæg, dennes agenter/underleverandører. Alle omkostninger (fragt, lageromkostninger osv.), der opstår som følge heraf, skal uden varsel pålægges køberen fra den aftalte (start)dato. Manglende afhentning eller modtagelse af varerne eller manglende tilladelse til at lade ydelserne blive udført på den aftalte (start)dato påvirker ikke betalingen af den aftalte pris.

4.3 Ejendomsforbehold (ejendomsforbehold)

Varerne (selv hvis de leveres med henblik på udførelse af Tjenesteydelser) forbliver sælgers ejendom, indtil Køber har betalt den/de relevante faktura(er) fuldt ud, uanset risikoens overdragelse. Køber accepterer at respektere Sælgers rettigheder over for tredjemand og ikke at afhænde, bearbejde eller indarbejde Varerne før fuld betaling af købsprisen, medmindre Sælger har givet sit skriftlige samtykke. I tilfælde af købers videresalg af sådanne varer til tredjemand før fuld betaling af den/de pågældende faktura(er) og i en hvilken som helst form anses købers krav for at være overdraget til sælger (lov af 31. marts 2000 om virkningerne af ejendomsforbeholdsklausuler i købsaftaler og om ændring af visse bestemmelser i handelsloven).

5. Garanti

Overtagelse af varerne/ydelserne/ydelsen skal dække alle synlige mangler over for Sælger. Køber er også forpligtet til at kontrollere varernes mængde/kvalitet/tilstand ved levering. Hvis der ikke fremsættes skriftlige bemærkninger herom ved leveringen, anses leveringen for at være korrekt udført.

De generelle garanti- og ansvarsbetingelser kan fås ved henvendelse. De ajourføres hvert år i overensstemmelse med de garantivariationer, som producenterne yder, eller i takt med at der kommer nye referencer i sortimentet.

Garantien for vinduesfilm gælder, hvis (i) filmen er blevet installeret af en applikator, der er godkendt af sælgeren, (ii) applikatoren har foretaget det rigtige valg af film i henhold til slutbrugerens behov og har overholdt betingelserne for påføring af filmen, især for udvendige film, (iii) slutbrugeren har overholdt filmens vedligeholdelsesanbefalinger (hyppighed), (iv) klagen er velbegrundet og viser, at filmen er defekt, (v) defekten er konstateret i garantiperioden, der begynder på installationsdatoen, og (vi) garantibeviset, udfyldt af pålæggeren, blev sendt til sælgeren inden for 30 dage efter installationsdatoen.

Garantien for foliebeklædte persienner gælder, hvis (i) foliebeklædte persienner blev installeret af en installatør, der er autoriseret af sælger, (ii) installatøren valgte folien og systemet korrekt i overensstemmelse med slutbrugerens behov og overholdt betingelserne for anvendelse af folien og systemet, (iii) slutbrugeren overholdt anbefalingerne for vedligeholdelse af folien korrekt, (iv) kravet er velbegrundet, og garantien er gyldig, og (v) slutbrugeren ikke er bekendt med garantien, (iv) kravet er velbegrundet og viser, at filmen er defekt, (v) defekten er opdaget i løbet af garantiperioden (som begynder på installationsdatoen), og (vi) garantibeviset, udfyldt af applikatoren, blev sendt til sælgeren inden for 30 dage efter installationsdatoen.

For andre produkter tilbyder sælgeren kun en kommerciel garanti for eventuelle fejl, der måtte opstå, hvis den pågældende fejl meddeles af køberen ved anbefalet brev senest 30 dage efter, at fejlen er opdaget, og fejlen er behørigt dokumenteret, og varerne ikke bortskaffes, forarbejdes eller indarbejdes i mellemtiden. Efter denne periode på 30 dage er ingen reklamation gyldig. Køberen er forpligtet til efter en gyldig anmeldelse af en mangel at give sælgeren mulighed for at undersøge problemet og finde den mest hensigtsmæssige løsning. Sælgeren har mulighed for at reparere og/eller erstatte produktet (om nødvendigt med et tilsvarende produkt som følge af tekniske ændringer). Varerne vil kun blive taget tilbage af sælgeren, og deres pris vil kun blive refunderet, hvis en reparation eller udskiftning ikke kan finde sted. I dette tilfælde har køberen ikke ret til en erstatning, der overstiger varernes købspris.

Ethvert krav på erstatning eller garanti bortfalder under alle omstændigheder, hvis (i) Varerne er blevet anvendt på anden måde end i overensstemmelse med Sælgers anvisninger eller på en uforsvarlig måde, eller (ii) skader på Varerne er blevet forårsaget under installationen af force majeure eller af Køber, dennes ansatte eller ansatte.

6. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Ingen intellektuelle ejendomsrettigheder overgår til køber ved udførelse af en ordre på varer/tjenester og ved fysisk overførsel af varerne/tjenesterne i henhold til en ordre, medmindre andet er skriftligt aftalt. Køber har derfor ikke ret til at kopiere Varerne eller dele af Varerne selv eller reproducere dem på nogen som helst måde eller til at benytte sig af intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. varemærkerettigheder) i forbindelse med kommunikation eller reklame, som udelukkende tilhører Sælger, medmindre andet er skriftligt aftalt. Tegninger, planer og logoer, som er eller vil blive udarbejdet i forbindelse med udførelsen af ordren, forbliver til enhver tid sælgers intellektuelle ejendom. Køber må ikke afhænde, kopiere, reproducere, overføre eller videregive dem til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra sælger.

7. Ansvar

Sælger er ikke ansvarlig for skader, som køber eller tredjemand måtte lide som følge af fejl eller funktionsfejl ved varerne eller ukorrekt udførelse af tjenesterne og deres drift efter implementering, ej heller for skader forårsaget af leverancer, Denne begrænsning af ansvar gælder også for skader forårsaget af forsinket, ukorrekt eller ufuldstændig levering, tilvejebringelse eller udførelse af varer/tjenester eller af ukorrekte målinger, planer, tegninger eller specifikationer, der er leveret af køber eller en af køber udpeget tredjemand, undtagen i tilfælde af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra sælgers, dennes ansattes eller agenters side. Denne ansvarsbegrænsning gælder også for undersøgelser af solfaktor og termiske risici, som sælgeren kun udarbejder til køberens information.

Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader, følgeskader, tilfældige skader eller skader som følge af driftsafbrydelse. I tilfælde af ansvar for direkte skader må ingen erstatning nogensinde overstige prisen for varerne/tjenesterne.

8. Underleverandørvirksomhed

Sælger er berettiget til at anvende underleverandører til levering, installation eller gennemførelse af Varer/Tjenesteydelser i overensstemmelse med bl.a. standarder, betingelser og retningslinjer.

9. Force Majeure

Hver ordre på Varer/Tjenesteydelser kan af Sælger opsiges straks efter simpel skriftlig meddelelse og uden kompensation, eller udførelsen af ordren kan forsinkes, hvis der opstår en force majeure-situation efter accept af ordren, i følgende tilfælde (men ikke begrænset til): arbejdskonflikt, naturkatastrofe, brand, mobilisering, rekvirering, embargo, forbud mod valutaoverførsel, oprør, mangel på transportfaciliteter, generelle genforsyningsproblemer, beskæftigelses- og energibegrænsninger og enhver anden begivenhed, som ikke kan kontrolleres af Sælger. Følgende anses også for at være tilfælde af force majeure: Producentens (midlertidige) ophør af aktiviteter eller produktion af (dele af) Varerne samt virkningen af juridiske, regulerende eller andre bestemmelser, der gør det umuligt at producere eller tilbyde (dele af) Varerne/Tjenesterne.

10. Meddelelser

Alle meddelelser mellem Køber og Sælger skal ske skriftligt til den adresse, der er anført på ordrebekræftelsen.

11. Ændringer

Sælger forbeholder sig ret til at ændre disse salgsbetingelser til enhver tid. I tilfælde af ændringer under udførelsen af ordren skal sælgeren informere køberen om den ændrede tekst. Hvis der ikke er modtaget nogen skriftlig indsigelse inden for 14 dage efter meddelelsen af den ændrede tekst, anses køberen for at have accepteret den ændrede tekst, således at den ændrede tekst er bindende for ham i den aktuelle ordres gyldighedsperiode.

12. Personoplysninger

Som led i sin virksomhed er Sælgeren forpligtet til at indsamle og behandle visse personoplysninger om Køber. Denne behandling sker i overensstemmelse med de juridiske og lovgivningsmæssige bestemmelser vedrørende behandling af personoplysninger og navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (kaldet "RGPD"). Metoderne for indsamling og behandling af personoplysninger samt de rettigheder, som Køber har på dem, kan konsulteres i de meddelelser til brug for Sælgers brugere, der kan konsulteres på: https://www.solarscreen.eu/fr/privacy

13. Kompetence - Lovvalg - Lovvalgsregler

Købers bestilling af varer/ydelser og disse generelle salgsbetingelser er udelukkende underlagt luxembourgsk lov.

Enhver tvist vedrørende et salg eller de generelle salgsbetingelser skal udelukkende forelægges for de kompetente domstole i Luxembourg (Storhertugdømmet Luxembourg).