BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS

1. Apibrėžimai

Pardavėjas - "Solar Screen International S.A.", kurios registruota buveinė yra adresu 18 rue du Commerce, L-3895 Foetz, ir kuri Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre įregistruota numeriu B-22286.

Prekės": Visi Pardavėjo siūlomi produktai.

Paslaugos": Visos Pardavėjo siūlomos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių pristatymą, Prekių montavimą, technines konsultacijas dėl medžiagų, reikalingų trečiosioms šalims montuojant Prekes, rinkodaros paslaugas ir mokymus.

"Prekės ir paslaugos" - Prekės ir paslaugos kartu.

Pirkėjas": Bet kuri šalis, veikianti kaip Pardavėjo Prekių ir (arba) Paslaugų pirkėjas arba veikianti kaip Pardavėjo subrangovas ar platintojas ir įsigyjanti tokias Prekes ir (arba) Paslaugas.

2. Bendrosios nuostatos

Šios Taisyklės ir sąlygos taikomos visiems Pardavėjo vykdomiems Prekių ir (arba) Paslaugų pardavimams Pirkėjui. Jos pakeičia bet kokias ankstesnes Pardavėjo pardavimo sąlygas. Galimas Pirkėjo bendrųjų sąlygų taikymas šiuo dokumentu aiškiai atmetamas. Laikoma, kad Pirkėjas, priimdamas ir (arba) vykdydamas Pardavėjo užsakymą, visiškai ir be išlygų sutinka su šiomis bendrosiomis pardavimo sąlygomis. Nuo šių bendrųjų pardavimo sąlygų galima nukrypti tik gavus specialų raštišką Pardavėjo vadovybės sutikimą.

Galimas kurios nors šių Bendrųjų pardavimo sąlygų nuostatos negaliojimas jokiu būdu nereiškia kitų nuostatų negaliojimo. Tokiu atveju Šalys deda visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista lygiaverte ir galiojančia nuostata.

3. Kainos, sąskaitų faktūrų išrašymas ir mokėjimas

Nurodytos ir pateiktos kainos yra grynosios sumos, išreikštos eurais. Už visus mokesčius, muitus ar rinkliavas, taip pat pašto ar transporto išlaidas atsako pirkėjas. Kiekviena sąskaita faktūra siunčiama užsakymo formoje nurodytu adresu. Kiekviena sąskaita faktūra laikoma priimta, jei per 15 dienų nuo jos išsiuntimo raštu nepateikiamas galutinis prieštaravimas. Jei nesusitarta kitaip, sąskaitos faktūros apmokamos grynaisiais pinigais Pardavėjo registruotoje buveinėje ir per 15 dienų. Pardavėjo agentai, prekybos atstovai, subrangovai ar kiti atstovai nėra įgalioti atsiimti sąskaitų faktūrų.

Tačiau nepilnas ar ginčytinas pristatymas nesuteikia Pirkėjui teisės atidėti mokėjimą. Nesumokėjus sąskaitos faktūros mokėjimo dieną, pagal įstatymą ir be išankstinio įspėjimo iš karto sueina mokėjimo terminas:

bet koks neapmokėtas visų kitų sąskaitų faktūrų likutis, net ir tų, kurių mokėjimo terminas dar nepasibaigė; bet kokia suma, kuri lieka neapmokėta mokėjimo dieną, automatiškai ir be įspėjimo tampa baudos už kiekvieną mėnesį (kiekvienas pradėtas mėnuo laikomas visu mėnesiu), lygios palūkanų normai, kurią Europos centrinis bankas taikė savo naujausiai refinansavimo operacijai, padidintai 10 procentinių punktų; fiksuota 40 eurų kompensacija už išieškojimo išlaidas ir visų vykdomų užsakymų sustabdymas, nepažeidžiant pardavėjo galimybės gauti kompensaciją už bet kokio teisminio proceso išlaidas.

Šios baudos neturi įtakos skolos išieškojimui ir nereikalauja priminti apie atitinkamą (-us) turtą (-us).

4. Prekių (paslaugų) užsakymas ir pristatymas

4.1 Užsakymas

Visi Prekių/paslaugų pasiūlymai galioja 30 dienų nuo jų išsiuntimo raštu Pirkėjui, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Pasirašydamas pasiūlymą arba pirkimo užsakymą, Pirkėjas galutinai ir neatšaukiamai įsipareigoja įvykdyti užsakymą. Užsakymo pakeitimai arba atšaukimas Pirkėjo prašymu įsigalioja tik gavus raštišką Pardavėjo sutikimą. Visas dėl tokių pakeitimų ar atšaukimų atsirandančias išlaidas padengia Pirkėjas.

Pardavėjas turi teisę reikalauti už kiekvieną užsakymą sumokėti užstatą arba pareikalauti sumokėti visą sumą. Tokiu atveju užsakymas galios ir bus įvykdytas tik sumokėjus atitinkamą užstatą arba visą sumą. Reikalaujamo užstato arba visos sumos sumokėjimas bet kuriuo atveju laikomas pasiūlymo arba užsakymo formos priėmimu.

Jei užsakymas prieštarauja viešajai tvarkai ar moralei arba teisinėms ar reguliavimo nuostatoms, arba jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų Pardavėjui, Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti arba atšaukti visą užsakymą arba jo dalį, pasilikdamas sau naudą iš jau sumokėto užstato arba sumos. Esant techniniams Prekių/paslaugų pokyčiams arba pasikeitus ekonominėms sąlygoms, Pardavėjas taip pat pasilieka teisę bet kuriuo užsakymo vykdymo metu keisti ar papildyti Prekių/paslaugų specifiką. Tačiau Pardavėjas garantuoja, kad, pasikeitus specifikacijoms, Prekės / Paslaugos bus tokio paties funkcionalumo ir našumo.

4.2 Prekių ir (arba) paslaugų pristatymas ir (arba) teikimas

Pristatymo, prieinamumo ir atlikimo datą ar laikotarpį Pardavėjas praneša Pardavėjui patvirtinus užsakymą. Datos ir terminai yra orientaciniai ir Pardavėjui neprivalomi, nebent raštu aiškiai susitariama kitaip. Dėl tokių datų ar terminų nesilaikymo jokiu būdu negali būti skiriama bauda, atlyginami nuostoliai ar atšaukiamas užsakymas.

Jei šalys nesusitarė dėl kitos pristatymo vietos, prekės pristatomos ex works ("EXW" - Incoterms 2011), t. y. Foetz (Liuksemburgas). Bet koks transportavimas ar pristatymas atliekamas Pirkėjo sąskaita ir rizika. Pardavėjas pasilieka teisę atlikti dalinius pristatymus, dalinius pristatymus ar dalinius atlikimus ir atitinkamai išrašyti sąskaitą faktūrą.

Pirkėjas privalo leisti veiksmingai pristatyti, priimti ar atlikti Prekes / Paslaugas. Pirkėjas prisiima visų Prekių, kurių jis ar jo įgaliotas asmuo galutinai nepriima sutartą dieną, arba visų Paslaugų, kurių negalima atlikti, išlaidas ir riziką, nepriklausomai nuo Prekių buvimo vietos ir nepriklausomai nuo to, kur turi būti atliktos Paslaugos, įskaitant Pardavėjo gamyklą, jo atstovus/subrangovus. Visos dėl to atsirandančios išlaidos (krovinių gabenimo, sandėliavimo ir kt.) Pirkėjui priskaičiuojamos nuo sutartos (pradžios) datos be išankstinio įspėjimo. Jei sutartą (pradžios) dieną Prekės neatsiimamos, nepriimamos arba neleidžiama atlikti Paslaugų, tai neturi įtakos sutartos kainos mokėjimui.

4.3 Nuosavybės teisės išlaikymas (nuosavybės teisės išlyga)

Prekės (net jei jos pristatomos Paslaugoms atlikti) išlieka Pardavėjo nuosavybe tol, kol Pirkėjas visiškai apmoka atitinkamą (-as) sąskaitą (-as) faktūrą (-as), neatsižvelgiant į rizikos perėjimą. Pirkėjas įsipareigoja gerbti Pardavėjo teises trečiųjų šalių atžvilgiu ir nedisponuoti Prekėmis, jų neperdirbti ir neįtraukti į Prekių sudėtį prieš sumokant visą pirkimo kainą, išskyrus atvejus, kai gautas raštiškas Pardavėjo sutikimas. Jei Pirkėjas perparduoda tokias Prekes tretiesiems asmenims iki visiško atitinkamos (-ų) sąskaitos (-ų) apmokėjimo ir bet kokia forma, Pirkėjo reikalavimo teisė laikoma perleista Pardavėjui (2000 m. kovo 31 d. Liuksemburgo G.-D. įstatymas dėl nuosavybės teisės išsaugojimo sąlygų pirkimo-pardavimo sutartyse poveikio ir tam tikrų Komercinio kodekso nuostatų pakeitimo).

5. Garantija

Prekių/paslaugų perėmimas nuosavybėn/atlikimas apima visus Pardavėjo atžvilgiu matomus defektus. Pirkėjas taip pat privalo patikrinti Prekių kiekį/kokybę/būklę pristatymo metu. Jei pristatymo metu šiuo atžvilgiu nepateikiama jokių raštiškų pastabų, laikoma, kad pristatymas įvykdytas tinkamai.

Bendrosios garantijos ir atsakomybės sąlygos pateikiamos paprašius. Jos atnaujinamos kiekvienais metais atsižvelgiant į gamintojų suteiktos garantijos variantus arba į tai, kad asortimente atsirado naujų nuorodų.

Garantija langų plėvelėms taikoma, jei (i) plėvelę įrengė pardavėjo patvirtintas aplikatorius, (ii) aplikatorius tinkamai pasirinko plėvelę pagal galutinio vartotojo poreikius ir laikėsi plėvelės naudojimo sąlygų, ypač išorinių plėvelių atveju, (iii) galutinis naudotojas laikėsi plėvelių priežiūros rekomendacijų (dažnumo), (iv) skundas yra pagrįstas ir įrodo, kad plėvelė yra nekokybiška, (v) defektas pastebėtas per garantinį laikotarpį, prasidedantį įrengimo dieną, ir (vi) aplikatoriaus užpildyta garantinė pažyma buvo išsiųsta pardavėjui per 30 dienų nuo įrengimo dienos.

Garantija plėvelinėms žaliuzėms taikoma, jei (i) plėvelinę žaliuzę sumontavo Pardavėjo įgaliotas montuotojas, (ii) montuotojas tinkamai parinko plėvelę ir sistemą pagal galutinio naudotojo poreikius ir laikėsi plėvelės ir sistemos naudojimo sąlygų, (iii) galutinis naudotojas tinkamai laikėsi plėvelės priežiūros rekomendacijų, (iv) pretenzija yra pagrįsta ir garantija galioja, ir (v) galutinis naudotojas nežino apie garantiją, (iv) pretenzija yra pagrįsta ir įrodo, kad plėvelė turi defektų, (v) defektas nustatytas per garantinį laikotarpį (kuris prasideda nuo įrengimo datos), ir (vi) aplikatoriaus užpildyta garantinė pažyma buvo išsiųsta pardavėjui per 30 dienų nuo įrengimo datos.

Kitoms prekėms Pardavėjas suteikia komercinę garantiją bet kokiems galintiems atsirasti defektams tik tuo atveju, jei apie atitinkamą defektą Pirkėjas praneša registruotu laišku per 30 dienų nuo defekto aptikimo ir defektas yra tinkamai pagrįstas, o Prekės per tą laiką nėra perleidžiamos, perdirbamos ar įkomponuojamos. Praėjus šiam 30 dienų laikotarpiui, jokia pretenzija negalioja. Po galiojančio pranešimo apie defektą Pirkėjas privalo leisti Pardavėjui ištirti problemą ir pateikti tinkamiausią sprendimą. Pardavėjas turi galimybę atlikti remontą ir (arba) pakeisti produktą (jei reikia, lygiaverčiu produktu dėl techninių pakeitimų). Pardavėjas atsiima Prekes atgal ir grąžina jų kainą tik tuo atveju, jei jų neįmanoma suremontuoti ar pakeisti. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės į kompensaciją, viršijančią Prekių pirkimo kainą.

Bet koks reikalavimas atlyginti žalą ar garantija bet kuriuo atveju nustoja galioti, jei (i) Prekės buvo naudojamos ne pagal Pardavėjo instrukcijas arba ne pagal Pardavėjo nurodymus, arba (ii) Prekės buvo sugadintos jas montuojant dėl nenugalimos jėgos arba dėl Pirkėjo, jo darbuotojų ar tarnautojų kaltės.

6. Intelektinės nuosavybės teisės

Įvykdžius Prekių / Paslaugų užsakymą ir fiziškai perdavus Prekes / Paslaugas pagal užsakymą, Pirkėjui neperduodamos jokios intelektinės nuosavybės teisės, nebent raštu susitarta kitaip. Todėl Pirkėjas neturi teisės pats kopijuoti Prekių ar jų dalių, jas atgaminti bet kokiu būdu ar naudotis bet kokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis (pvz., prekių ženklų teisėmis), susijusiomis su komunikacija ar reklama, kurios priklauso išimtinai Pardavėjui, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Brėžiniai, planai ir logotipai, kurie yra arba bus sukurti vykdant užsakymą, visada lieka Pardavėjo intelektine nuosavybe. Pirkėjas negali jais disponuoti, kopijuoti, atgaminti, perduoti ar perduoti tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

7. Atsakomybė

Pardavėjas neatsako už bet kokią žalą, kurią Pirkėjas ar bet kuri trečioji šalis gali patirti dėl Prekių gedimo ar netinkamo veikimo arba netinkamo Paslaugų teikimo ir jų eksploatavimo po įgyvendinimo, taip pat už žalą, atsiradusią dėl pristatymo, Šis atsakomybės apribojimas taip pat taikomas žalai, atsiradusiai dėl pavėluoto, neteisingo ar neišsamaus Prekių (Paslaugų) pristatymo, teikimo ar atlikimo arba dėl neteisingų matavimų, planų, brėžinių ar specifikacijų, kurias pateikė Pirkėjas ar jo paskirta trečioji šalis, išskyrus Pardavėjo, jo darbuotojų ar atstovų tyčios ar didelio neatsargumo atvejus. Šis atsakomybės apribojimas taip pat taikomas saulės faktoriaus ir šiluminio pavojaus tyrimams, kuriuos Pardavėjas parengia tik Pirkėjo informacijai.

Pardavėjas jokiu būdu neatsako už netiesioginę, netiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę ar verslo nutraukimo žalą. Atsakomybės už tiesioginius nuostolius atveju jokia kompensacija niekada negali viršyti Prekių / Paslaugų kainos.

8. Subrangos sutarčių sudarymas

Pardavėjas turi teisę pasitelkti subrangovus Prekių / Paslaugų pristatymui, įdiegimui ar įgyvendinimui, be kita ko, laikydamasis standartų, sąlygų ir gairių.

9. Nenugalimos jėgos aplinkybės

Kiekvieną Prekių/paslaugų užsakymą Pardavėjas gali nutraukti nedelsiant, gavęs paprastą rašytinį pranešimą ir nemokėdamas kompensacijos, arba užsakymo vykdymas gali būti atidėtas, jei po užsakymo priėmimo atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės šiais atvejais (bet ne tik): darbo ginčas, stichinė nelaimė, gaisras, mobilizacija, rekvizicija, embargas, valiutos pervedimo draudimas, sukilimas, transporto priemonių trūkumas, bendra tiekimo problema, užimtumo ir energijos apribojimas ir bet koks kitas įvykis, kurio Pardavėjas negali kontroliuoti. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis taip pat laikomi šie atvejai: (laikinas) Prekių (jų dalių) gamintojo veiklos ar gamybos nutraukimas, taip pat teisinių, reguliavimo ar kitų nuostatų poveikis, dėl kurio neįmanoma gaminti ar siūlyti Prekių (jų dalių).

10. Pranešimai

Visi pranešimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pateikiami raštu užsakymo patvirtinime nurodytu adresu.

11. Pakeitimai

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Pardavimo sąlygas. Jei pakeitimas atliekamas užsakymo vykdymo metu, Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pakeistą tekstą. Jei per keturiolika dienų nuo pranešimo apie pakeistą tekstą negaunamas joks raštiškas prieštaravimas, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su pakeistu tekstu, todėl pakeistas tekstas jam yra privalomas einamojo užsakymo galiojimo laikotarpiu.

12. Asmens duomenys

Vykdydamas savo veiklą Pardavėjas privalo rinkti ir tvarkyti tam tikrus Pirkėjo asmens duomenis. Šis tvarkymas atliekamas laikantis teisinių ir reguliavimo nuostatų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, visų pirma 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - RVDAĮ). Su asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo būdais bei Pirkėjo turimomis teisėmis į juos galima susipažinti Pardavėjo naudotojų dėmesiui skirtuose pranešimuose, su kuriais galima susipažinti adresu: https://www.solarscreen.eu/fr/privacy

13. Kompetentinga jurisdikcija - taikytina teisė

Pirkėjo Prekių / Paslaugų užsakymui ir šioms Bendrosioms pardavimo sąlygoms taikoma tik Liuksemburgo teisė.

Bet kokie ginčai, susiję su pardavimu arba Bendrosiomis pardavimo sąlygomis, nagrinėjami tik Liuksemburge (Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje) esančiuose kompetentinguose teismuose.