VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

1. Definice

Prodávajícím se rozumí společnost Solar Screen International S.A. se sídlem na adrese 18 rue du Commerce, L-3895 Foetz, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B-22286.

Zboží": Veškeré výrobky nabízené prodávajícím.

Služby": Služby: Veškeré služby nabízené Prodávajícím, mimo jiné včetně dodávky Zboží, instalace Zboží, technického poradenství ohledně materiálů potřebných pro instalaci Zboží třetími stranami, marketingových služeb a školení.

"Zboží/Služby" znamená Zboží a Služby dohromady.

"Kupující": Jakákoli strana, která vystupuje jako Kupující Zboží a/nebo Služeb od Prodávajícího nebo vystupuje jako subdodavatel nebo distributor Prodávajícího a v této funkci takové Zboží/Služby pořizuje.

2. Obecně

Tyto Podmínky se vztahují na veškerý prodej Zboží a/nebo Služeb Prodávajícím Kupujícímu. Nahrazují veškeré předchozí prodejní podmínky Prodávajícího. Případná aplikace všeobecných obchodních podmínek Kupujícího je tímto výslovně vyloučena. Přijetím a/nebo provedením objednávky u Prodávajícího se má za to, že Kupující tyto všeobecné obchodní podmínky v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Od těchto Všeobecných prodejních podmínek se lze odchýlit pouze s výslovným písemným souhlasem vedení Prodávajícího.

Případná neplatnost některého ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nemá v žádném případě za následek neplatnost ostatních ustanovení. Smluvní strany v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, aby neplatné ustanovení nahradily ustanovením rovnocenným a platným.

3. Ceny, fakturace a platby

Uvedené a zobrazené ceny jsou čisté částky vyjádřené v eurech. Veškeré daně, cla nebo poplatky nese kupující, stejně jako případné poštovné nebo náklady na dopravu. Každá faktura je zasílána na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Každá faktura se považuje za přijatou, pokud není do 15 dnů od jejího odeslání podán písemný a konečný rozpor. Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury splatné v hotovosti v sídle prodávajícího, a to do 15 dnů. Zástupci, obchodní zástupci, subdodavatelé ani jiní agenti prodávajícího nejsou oprávněni přebírat faktury.

Neúplná nebo sporná dodávka však neopravňuje kupujícího k odkladu platby. Nezaplacením faktury v den její splatnosti se tato stává okamžitě splatnou, a to ze zákona a bez předchozího upozornění:

veškeré nezaplacené zůstatky všech ostatních faktur, a to i faktur, jejichž splatnost ještě neuplynula; jakákoli částka, která zůstane nezaplacena v den splatnosti, vede automaticky a bez předchozího upozornění k zaplacení penále ve výši úrokové sazby za každý měsíc (každý započatý měsíc se považuje za celý měsíc), která se rovná úrokové sazbě uplatňované Evropskou centrální bankou na její poslední refinanční operaci, zvýšené o 10 procentních bodů; fixní náhradu nákladů na vymáhání ve výši 40 EUR a pozastavení všech probíhajících příkazů, aniž je dotčena možnost prodávajícího získat náhradu nákladů na případné soudní řízení.

Tyto sankce nemají vliv na vymahatelnost dluhu a nevyžadují upomínku dotčených nemovitostí.

4. Objednání a dodání Zboží/Služeb

4.1 Objednávání

Veškeré cenové nabídky na Zboží/Služby jsou platné po dobu 30 dnů od jejich písemného zaslání Kupujícímu, pokud není písemně dohodnuto jinak. Podpisem cenové nabídky nebo objednávky se Kupující definitivně a neodvolatelně zavazuje k objednávce. Změny objednávky nebo její zrušení na žádost Kupujícího nabývají účinnosti pouze na základě písemného souhlasu Prodávajícího. Veškeré náklady vyplývající z těchto změn nebo zrušení nese kupující.

Prodávající má právo požadovat zálohu za každou objednávku nebo požadovat platbu v plné výši. V takovém případě bude objednávka platná a provedena až po příslušné úhradě zálohy nebo celé částky. Zaplacení požadované zálohy nebo částky se v každém případě považuje za přijetí nabídky nebo objednávkového formuláře.

V případě, že je objednávka v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy nebo s právním či regulačním ustanovením, nebo pokud kupující neplní své závazky vůči prodávajícímu, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zcela nebo zčásti pozastavit nebo zrušit, přičemž si ponechá výhodu již složené zálohy nebo úhrady částky. V případě technických změn Zboží/Služeb nebo ekonomických podmínek si Prodávající rovněž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu realizace objednávky provést změny nebo doplnění specifik Zboží/Služeb. Prodávající však zaručuje, že v případě změny specifikací bude mít Zboží/Služby stejnou funkčnost a výkonnost.

4.2 Dodání / poskytnutí Zboží/Služeb

Datum nebo lhůtu pro dodání, dostupnost a plnění sdělí Prodávající po potvrzení objednávky Prodávajícím. Data a lhůty jsou orientační a nejsou pro Prodávajícího závazné, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak. Nedodržení těchto dat nebo lhůt nemá v žádném případě za následek pokutu, náhradu škody nebo zrušení objednávky.

Není-li mezi stranami dohodnuto jiné místo dodání, dodává se ze závodu ("EXW" - Incoterms 2011), tj. ve Foetz (Lucembursko). Jakákoli přeprava nebo dodání se provádí na náklady a riziko kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo provádět dílčí dodávky, dílčí dodávky nebo dílčí plnění a podle toho fakturovat.

Kupující je povinen umožnit účinné dodání, převzetí nebo provedení Zboží/Služby. Kupující nese náklady a riziko veškerého Zboží, které nebude jím nebo jím pověřenou osobou ve sjednaném termínu definitivně převzato, nebo všech Služeb, které nemohou být provedeny, a to bez ohledu na umístění Zboží a bez ohledu na místo, kde mají být Služby provedeny, včetně závodu Prodávajícího, jeho zástupců/subdodavatelů. Veškeré náklady (náklady na dopravu, skladování atd.), které z toho vzniknou, budou Kupujícímu účtovány od sjednaného (počátečního) data bez předchozího upozornění. Neodebrání nebo nepřevzetí Zboží nebo neumožnění provedení Služeb v dohodnutém (počátečním) termínu nemá vliv na zaplacení dohodnuté ceny.

4.3 Výhrada vlastnictví (výhrada vlastnictví)

Zboží (i v případě, že je dodáno za účelem provedení Služeb) zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení příslušné faktury (faktur) Kupujícím, a to bez ohledu na přechod rizika. Kupující se zavazuje respektovat práva Prodávajícího vůči třetím osobám a nezcizovat, nezpracovávat ani nezapracovávat Zboží před úplným zaplacením kupní ceny, s výjimkou písemného souhlasu Prodávajícího. V případě dalšího prodeje takového Zboží Kupujícím třetím osobám před úplnou úhradou příslušné faktury (faktur) a v jakékoli formě se má za to, že pohledávka Kupujícího byla postoupena Prodávajícímu (lucemburský zákon G.-D. ze dne 31. března 2000 o účincích doložek o výhradě vlastnictví v kupních smlouvách a o změně některých ustanovení obchodního zákoníku).

5. Záruka

Převzetí držby/plnění Zboží/Služby se vztahuje na všechny viditelné vady vůči Prodávajícímu. Kupující je rovněž povinen zkontrolovat množství/kvalitu/stav Zboží při jeho dodání. Nebudou-li v tomto ohledu při dodání učiněny žádné písemné připomínky, má se za to, že dodávka byla řádně provedena.

Všeobecné záruční a odpovědnostní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Jsou každoročně aktualizovány v závislosti na změnách záruky poskytované výrobci nebo na příchodu nových referencí v sortimentu.

Záruka na okenní fólie platí, pokud (i) fólie byla instalována aplikátorem schváleným prodávajícím, (ii) aplikátor provedl správný výběr fólie podle potřeb konečného uživatele a dodržel podmínky aplikace fólie, zejména u exteriérových fólií, (iii) konečný uživatel dodržel doporučení pro údržbu (četnost) fólií, (iv) reklamace je oprávněná a prokazuje, že fólie je vadná, (v) vada byla zjištěna v záruční době počínající dnem instalace a (vi) záruční list vyplněný aplikátorem byl zaslán prodávajícímu do 30 dnů ode dne instalace.

Záruka na fóliové žaluzie platí, pokud (i) fóliová žaluzie byla instalována montážní firmou autorizovanou prodávajícím, (ii) aplikátor řádně vybral fólii a systém podle potřeb konečného uživatele a dodržel podmínky aplikace fólie a systému, (iii) konečný uživatel řádně dodržel doporučení pro údržbu fólie, (iv) reklamace je oprávněná a záruka je platná, a (v) konečný uživatel o záruce neví, (iv) reklamace je oprávněná a prokazuje, že fólie je vadná, (v) vada byla zjištěna v záruční době (která začíná běžet dnem instalace), a (vi) záruční list vyplněný aplikátorem byl zaslán prodávajícímu do 30 dnů od data instalace.

U ostatních výrobků poskytuje prodávající obchodní záruku na případné vady pouze v případě, že předmětná vada bude kupujícím oznámena doporučeným dopisem do 30 dnů od zjištění vady a vada bude řádně doložena a zboží nebude v mezidobí zlikvidováno, zpracováno nebo zabudováno. Po uplynutí této 30denní lhůty není reklamace platná. Kupující je povinen po platném oznámení vady umožnit Prodávajícímu prošetřit problém a poskytnout nejvhodnější řešení. Prodávající má možnost opravy a/nebo výměny (v případě potřeby za rovnocenný výrobek z důvodu technických úprav). Zboží bude Prodávajícím převzato zpět a jeho cena vrácena pouze v případě, že opravu nebo výměnu nelze provést. V takovém případě nemá Kupující nárok na náhradu škody přesahující kupní cenu Zboží.

Jakýkoli nárok na odškodnění nebo záruku zaniká v každém případě, pokud (i) Zboží bylo použito jinak než v souladu s pokyny Prodávajícího nebo nešetrným způsobem nebo (ii) poškození Zboží bylo způsobeno při instalaci vyšší mocí nebo Kupujícím, jeho zaměstnanci nebo pracovníky.

6. Práva duševního vlastnictví

Při realizaci objednávky Zboží/Služeb a při fyzickém předání Zboží/Služeb na základě objednávky nepřecházejí na Kupujícího žádná práva duševního vlastnictví, pokud není písemně dohodnuto jinak. Kupující proto není oprávněn kopírovat Zboží nebo jeho části sám nebo je jakýmkoli způsobem reprodukovat, ani využívat jakákoli práva duševního vlastnictví (např. práva k ochranné známce) v souvislosti s komunikací nebo reklamou, která náleží výhradně Prodávajícímu, pokud není písemně dohodnuto jinak. Výkresy, plány a loga, které jsou nebo budou vytvořeny v souvislosti s realizací zakázky, zůstávají vždy duševním vlastnictvím Prodávajícího. Kupující s nimi nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nakládat, kopírovat je, reprodukovat, předávat nebo sdělovat třetím osobám.

7. Odpovědnost

Prodávající neodpovídá za žádné škody, které mohou Kupujícímu nebo třetí straně vzniknout v důsledku selhání nebo nesprávné funkce Zboží nebo nesprávného provedení Služeb a jejich provozu po realizaci, ani za škody způsobené dodávkami, Toto omezení odpovědnosti se vztahuje i na škody způsobené pozdním, nesprávným nebo neúplným dodáním, poskytnutím nebo provedením Zboží/Služeb nebo nesprávným měřením, plány, výkresy nebo specifikacemi poskytnutými Kupujícím nebo třetí stranou určenou Kupujícím, s výjimkou případu úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany Prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje také na studie solárního faktoru a tepelného rizika, které jsou vypracovány Prodávajícím pouze pro informaci Kupujícího.

Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za nepřímé, následné, náhodné škody nebo škody způsobené přerušením provozu. V případě odpovědnosti za přímé škody nesmí žádná náhrada nikdy přesáhnout cenu Zboží/Služeb.

8. Subdodavatelské smlouvy

Prodávající je oprávněn využít pro dodávku, instalaci nebo realizaci Zboží/Služeb subdodavatele, a to mimo jiné v souladu s normami, podmínkami a pokyny.

9. Vyšší moc

Každá objednávka Zboží/Služeb může být Prodávajícím okamžitě ukončena na základě prostého písemného oznámení a bez náhrady nebo může být plnění objednávky odloženo, pokud po přijetí objednávky nastane situace vyšší moci, a to v následujících případech (nikoli však výlučně): pracovní spor, přírodní katastrofa, požár, mobilizace, rekvizice, embargo, zákaz převodu měny, povstání, nedostatek dopravních prostředků, obecný problém se zásobováním, omezení zaměstnanosti a energie a jakákoli jiná událost, kterou Prodávající nemůže ovlivnit. Za případy vyšší moci se považuje také (dočasné) zastavení činnosti nebo výroby Zboží (jeho částí) ze strany výrobce, jakož i dopad právních, regulačních nebo jiných předpisů, které znemožňují výrobu nebo nabídku Zboží/Služeb (jejich částí).

10. Oznámení

Veškerá oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím se podávají písemně na adresu uvedenou v potvrzení objednávky.

11. Změny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obchodní podmínky. V případě změny v průběhu realizace objednávky prodávající informuje kupujícího o změněném znění. Pokud do čtrnácti dnů od oznámení upraveného znění neobdrží písemnou námitku, má se za to, že kupující s upraveným zněním souhlasí, takže upravené znění je pro něj závazné po celou dobu trvání aktuální objednávky.

12. Osobní údaje

Prodávající je v rámci své činnosti povinen shromažďovat a zpracovávat určité osobní údaje týkající se kupujícího. Toto zpracování je prováděno v souladu s právními a regulatorními předpisy týkajícími se zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. "RGPD"). Způsoby shromažďování a zpracování osobních údajů, jakož i práva, která k nim má kupující, jsou k nahlédnutí v oznámeních na vědomí pro uživatele prodávajícího, která jsou k nahlédnutí na: https://www.solarscreen.eu/fr/privacy.

13. Příslušná jurisdikce - rozhodné právo

Objednávka Zboží/Služeb Kupujícího a tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí výhradně lucemburským právem.

Jakékoli spory týkající se prodeje nebo Všeobecných prodejních podmínek budou předloženy výhradně příslušným soudům se sídlem v Lucemburku (Lucemburské velkovévodství).